pcv.net.pl kompleksowa obsługa informatyczna Co wchodzi w skład usługi IT dla firm?

Co wchodzi w skład usługi IT dla firm?

Co wchodzi w skład usługi IT dla firm?

To skorzystne przy umowie na informatyczną obsługę przedsiębiorstwa.

Osbługa informatyczna firm plusy dla średnich firm.


Kiedy zatrudniasz dostawcę usług IT, ważne jest, aby zrozumieć, co jest zawarte w umowie. Należy szukać umowy o poziomie usług opartej na kliencie (SLA), klauzul o niedyskryminacji i badań przeszłości. To pomoże Ci uzyskać jak najwięcej korzyści z umowy. Musisz również wiedzieć, jak umowa będzie egzekwowana, aby upewnić się, że nie jesteś wykorzystywany.

Dostawca usług

Wybór odpowiedniego dostawcy usług jest niezbędny do zapewnienia wysokiej jakości usług. Należy dokładnie rozważyć warunki płatności i zaangażowanie czasowe usługodawcy. Większość umów o świadczenie usług nie obejmuje sprawdzenia przeszłości lub raportu konsumenckiego, więc pamiętaj, aby szukać tych informacji gdzie indziej. Dokładne przeszukanie w Internecie i szybka wizyta w publicznych katalogach (w tym w rejestrach lokalnych sądów) może pomóc w podjęciu świadomej decyzji. Powinieneś również upewnić się, że płacisz swojemu usługodawcy na czas.

Umowa powinna jasno określać, jakie usługi będą świadczone przez dostawcę usług IT. Umowa powinna również określać godziny świadczenia usług i procedury eskalacji. Powinna również określać, czy pewne usługi są wyłączone z umowy. Posiadanie niejasnych warunków może prowadzić do nieporozumień i sporów dotyczących świadczonych usług. Ponadto, dobrze napisana umowa powinna zawierać informacje dotyczące wszelkich podwykonawców, którzy mogą być wykorzystani do wykonania usługi.

W umowie należy również zawrzeć klauzule o zachowaniu poufności. Klauzule te powinny zawierać kary prawne i finansowe za naruszenie poufności. Kolejną ważną klauzulą, którą należy zawrzeć jest klauzula „Sporu”. Powinna ona wymieniać warunki rozwiązania umowy, jak również wszelkie nieprzewidziane okoliczności. Powinna również zawierać ostatnią klauzulę opisującą konsekwencje w przypadku naruszenia umowy przez jedną ze stron. Wskazane jest również umieszczenie miejsca na podpisanie umowy przez obie strony.

SLA w oparciu o klienta

Niezależnie od tego, czy Twoja obsługa IT dla firm jest wewnętrzna czy zewnętrzna, będziesz potrzebował umowy SLA. Możesz skorzystać z szablonu SLA, aby go stworzyć, lub możesz napisać własny. Tak czy inaczej, umowy SLA powinny określać, co Twoja firma obiecuje dostarczyć.

SLA to umowa, która określa warunki świadczenia usług, w tym czas pracy i szybkość reakcji na wsparcie. Jest to ważny sposób dla dostawcy usług IT, aby wyjaśnić swoje zobowiązania wobec klientów i określić warunki zadośćuczynienia w przypadku naruszenia usług. Wzmacnia to relacje między klientem a IT i zmniejsza niepewność.

Istnieją trzy główne rodzaje umów o poziomie usług: wewnętrzne, oparte na kliencie i wielopoziomowe. Pierwsza z nich to ustandaryzowana umowa pomiędzy dwoma lub więcej działami w organizacji. Ta ostatnia jest bardziej skoncentrowana na określeniu celów poziomu usług oraz zdefiniowaniu monitorowania i raportowania. Wewnętrzne i oparte na kliencie umowy SLA są podobne, ale różnią się strukturą. Podczas gdy wewnętrzne SLA są oparte na celach jednej organizacji, SLA oparte na klientach są zaprojektowane dla poszczególnych klientów.

Umowy SLA oparte na usługach są bardziej elastyczne i wydajne. SLA oparte na usługach jest zaprojektowane tak, aby obejmowało wszystkie usługi, z których korzysta klient. Na przykład, sklep internetowy może podpisać umowę SLA z producentem, która określa jakość i ilość materiałów, które zostaną dostarczone.

Dobre SLA usługi IT powinno być dostosowane do maksymalizacji wartości usługi. Powinna być starannie zaprojektowana, ponieważ będzie stanowić ramy dla określenia, czego klient oczekuje od usługi. Oprócz zdefiniowania usługi, umowa powinna zawierać szczegółowy opis tego, na czym polega usługa, jak również godziny pracy, technologie i aplikacje używane. Umowa powinna również szczegółowo określać metryki wydajności. Usługodawca i klient powinni uzgodnić te metryki.

Klauzule o niedyskryminacji

Jeśli chcesz zaoferować swoje usługi dla Dystryktu, upewnij się, że twój kontrakt zawiera klauzulę o niedyskryminacji. Klauzula ta stwierdza, że nie będziesz dyskryminował pracowników lub kandydatów na podstawie rasy, religii, tożsamości płciowej lub orientacji seksualnej. Musisz również zawrzeć politykę niedyskryminacji w każdej umowie podwykonawczej.

W Pensylwanii, jeśli odmówisz włączenia klauzul o niedyskryminacji do swojego kontraktu, Commonwealth of Pennsylvania zostanie powiadomiony. Możesz oczekiwać, że Commonwealth zawiesi lub unieważni kontrakt, a nawet umieści cię w swojej Kartotece Odpowiedzialności Wykonawcy. Jako wykonawca, masz prawny obowiązek utrzymywać najwyższe standardy uczciwości i honoru podczas wykonywania umowy. Oznacza to, że nie będziesz naruszać federalnych lub stanowych praw, przepisów lub innych wymagań.

Kalifornijski Kodeks Rządowy, sekcja 12990 (c) wymaga, aby wszystkie kontrakty stanowe zawierały klauzule o niedyskryminacji, które zabraniają dyskryminacji z przyczyn chronionych. Klauzule te muszą w szczególności stwierdzać, że wykonawca musi powiadomić organizacje pracownicze lub osoby, które mogły złożyć skargę. Ponadto, klauzula powinna stwierdzać, że każdy pracownik, którego dotknęła taka dyskryminacja, musi złożyć skargę w Kalifornijskim Departamencie Stosunków Pracy.

Ponadto, klauzule o niedyskryminacji w obsłudze IT dla firm muszą również stwierdzać, że wykonawca jest pracodawcą równych szans i że wszyscy wykwalifikowani kandydaci będą brani pod uwagę przy zatrudnieniu. Klauzula ta wymaga również, aby wykonawca zaświadczył, że nigdy nie dyskryminował nikogo.

Badanie przeszłości

Badanie przeszłości to proces, w którym urzędnik bada fakty i istotne informacje o osobie, aby określić, czy nadaje się ona do wykonywania określonych zadań. Zazwyczaj obejmuje ono przegląd różnych rejestrów i rozmowy z osobami, które mogą znać daną osobę. Zebrane informacje powinny być wystarczające do stwierdzenia w sposób pozytywny lub negatywny, czy dana osoba kwalifikuje się na dane stanowisko i czy jest odpowiednia do wykonania danego zadania. W niektórych przypadkach dochodzenie obejmuje informacje niejawne dotyczące bezpieczeństwa narodowego.

Usługi oferowane przez firmy świadczące usługi kontraktowe w zakresie badania przeszłości koncentrują się przede wszystkim na prowadzeniu dochodzeń dotyczących federalnych i stanowych organizacji egzekwujących prawo. Wykonują one te badania w imieniu rządu federalnego. Około dwóch milionów Amerykanów poddawanych jest corocznie badaniom przeszłości, w tym osoby poszukujące pracy w sektorze wojskowym lub cywilnym. Agencja Kontrwywiadu Obronnego i Bezpieczeństwa jest głównym dostawcą usług śledczych dla rządu federalnego i przeprowadza około 95 procent badań.

Aby zapobiec oszustwom i nadużyciom, konieczne jest, aby każdy pracownik, niezależny wykonawca lub agent Zleceniobiorcy przeszedł kontrolę przeszłości. Takie prześwietlenie obejmuje informacje o wyrokach karnych z ostatnich siedmiu lat, przeszukanie krajowych rejestrów przestępców seksualnych oraz weryfikację numerów ubezpieczenia społecznego. Zleceniobiorca musi również przestrzegać wszystkich przepisów stanowych i federalnych dotyczących prześwietlania i musi pokryć ich koszty.

W zależności od ryzyka związanego z wykonawcą, można odmówić dostępu do informacji wrażliwych. Ryzyko jest oceniane za pomocą systemu Business Entitlement Access Request System (BEARS), a kierownictwo IT kontrahenta musi zapoznać się z tymi informacjami przed udzieleniem mu dostępu. Jeśli badanie przeszłości wypadnie pomyślnie, a ryzyko jest do zaakceptowania, dostęp do systemów informatycznych i informacji SBU będzie dozwolony.

Koszt usługi

Koszt obsługi informatycznej przedsiębiorstw obejmuje koszt dostarczenia usługi w ramach kontraktu. Na koszt ten składają się koszty wykonawcy, koszty administracji kontraktu, jednorazowe koszty konwersji oraz przychody kompensacyjne. Koszty wykonawcy są najłatwiejszym do obliczenia składnikiem, ponieważ reprezentują całkowitą kwotę pieniędzy, jaką wykonawca pobrałby za dostarczenie usługi. Informacje te można uzyskać z oferty wykonawcy.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]